Ajankohtaista

Tulossa: Hiiliviisaussuosituksia kaupungeille

Kaupungit ovat keskeisessä asemassa Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Päätavoite on vähentää päästöjä, mutta myös hiilinielujen kasvattaminen on noussut ilmastopolitiikan keskiöön. CO-CARBON-hankkeessa haluamme kiinnittää huomiota erityisesti kaupunkivihreään, jota tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin kustannustehokkaana ilmastoratkaisuna.   

Valmistelemme parhaillaan politiikkasuosituksia kaupunkien päätöksenteon tueksi, joissa asetamme tavoitteeksi, että kaupunkivihreä kompensoisi 10–20 % kaupunkien päästöistä ja osoitamme viisi keinoa, miten siihen päästään.

Politiikkasuositukset julkaistaan keskiviikkona 17.5. webinaarissa, jonka ilmoittautuminen ja ohjelma löytyvät täältä.

1 – Hiilijalanjäljestä monihyötyiseen hiilikädenjälkeen

Rakennus- ja kiinteistösektorin mittavaa hiilijalanjälkivaikutusta voidaan kompensoida kasvillisuuden avulla, joka on ainoa konkreettinen keino luoda kaupunkiympäristöön myönteinen hiilikädenjälki – rakenteita ja ratkaisuja, jotka sitovat ilmakehästä hiilidioksidia. Hiilensidonnan ohella kaupunkiluonto tuottaa myös muita elintärkeitä ekosysteemipalveluja: lieventää kaupunkitulvia ja helleaaltoja sekä tukee biodiversiteettiä ja ihmisten hyvinvointia.  

2 – Huomio kaupunkivihreän määrään ja elinkaareen

Kaupunkivihreän tuottamat ilmastohyödyt ovat suoraan riippuvaisia vihreän määrästä. Olemassa olevan kaupunkikasvillisuuden ja maaperän säilyttäminen on kaupunkisuunnittelun konkreettisin keino ylläpitää hiilinieluja. Uusia alueita rakennettaessa kaupunkivihreälle on varattava riittävästi tilaa ja suotuisat kasvuolosuhteet. Kasvillisuuden elinkaari on avainasemassa: esimerkiksi katupuuistutus kääntyy hiilinieluksi vasta 12–15 vuoden päästä kasvualustan päästöjen takia.  

3 – Rakentamisen ja hoidon käytäntöihin hiiliviisautta 

Kaupunkivihreän rakentamistekniikan ja hoitotapojen valinnalla voidaan vaikuttaa hiilivarastoon. Avainasemassa on maaperä, sillä siihen on varastoitunut merkittävä osa hiilestä. Tämän vuoksi on tärkeää säilyttää olemassa olevaa maaperää, hyödyntää kierrätysmaita tai biohiilipohjaisia ratkaisuja ja kehittää lehtikarikkeen paikalliseen käsittelyyn uusia työtapoja. Kaikkia viherrakentamisen ja -hoidon materiaaleja ja työtapoja tulee kehittää vähäpäästöisemmiksi, jotta kaupunkivihreästä rakentuu kokonaisuutena hiilinielu.  

4 – Hiiliviisauteen sosiaalista oikeudenmukaisuutta  

Hiiliviisauden edistämisessä tulee kunnioittaa kaupunkilaisten erilaisia arvostuksia ja tapoja nauttia kaupunkiluonnosta. Ratkaisevia ovat kysymykset, miten ja missä hiiliviisautta edistetään, ketkä tästä hyötyvät ja ketkä pääsevät mukaan näitä ratkaisuja koskevaan päätöksentekoon. Hiiliviisaiden luontoratkaisujen suunnitteluun ja toimeenpanoon on otettava mukaan asukkaat, joihin toimenpiteet vaikuttavat.  

5 – Tarvitaan tehokkaampia ohjauskeinoja  

Kaupunkivihreän ilmastohyödyt tulee ottaa huomioon kaikilla suunnittelutasoilla alkaen strategisen tason linjauksista toteutuksen työkaluihin. Tämä edellyttää hiilinielujen tunnistamista kaupunkien ilmastosuunnitelmissa ja kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnissa sekä elinkaariarvioinnin menetelmien hyödyntämistä. Ohjauskeinojen avulla on mahdollista punnita, mihin rakennetaan ja miten – ja varmistaa päätösten hiiliviisaus. 

Yhteistyöllä kohti vaikuttavampia suosituksia 

CO-CARBON-hankkeen alustavat politiikkasuositukset perustuvat monitieteisen konsortion tuottamaan tutkittuun tietoon. Ne on muotoiltu ristiintarkastelemalla ja yhteensovittamalla tuloksia yhdessä tutkimusryhmän kanssa.  

Nyt ne ovat lausunnolla yhteistyökumppaneillamme. Sidosryhmien palautteet ovat meille hyvin tärkeitä, jotta pystymme laatimaan vaikuttavia suosituksia, jotka kohtaavat kaupunkien tarpeet ja tukevat ilmastopolitiikan keskeisiä tavoitteita. Yhdessä laaditut politiikkasuositukset julkaistaan 17.5. webinaarissa. Webinaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan pian – kannattaa kuitenkin laittaa ajankohta jo nyt kalenteriin! 

(Infograafi: Jere Paajanen / rae.fi)


Jaa kirjoitus

Kuuntele