Tietoa tutkimuksesta

Tavoitteena hiiliviisas kaupunkivihreä

Kaupunkien viheralueilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Kaupunkivihreän potentiaalia hiilensidonnassa olisikin mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin. CO-CARBON on monialainen tutkimushanke, jossa mitataan ja mallinnetaan kaupunkivihreän hiilensidontakykyä. Tulosten avulla kehitetään käytäntöjä ja uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Yleistä hankkeesta

Kaupunkivihreä tukee sekä ihmisten että ilmaston hyvinvointia. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa ja edistävät hulevesien hallintaa. Viherympäristöt myös lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia virkistäytymiseen sekä tukevat luonnon monimuotoisuutta. Kaupunkivihreän rooli hiilensitojana ja muiden hyötyjen tuottajana edellyttää tutkimusta ja sen pohjalta kehitettyjä hiiliviisaita ratkaisuja. Hiilen sitoutumisen ja varastoitumisen arvioimisen haasteena on se, että kaupunkiympäristössä on paljon erilaisia olosuhteita ja erityyppisiä viheralueita. Lisäksi kaupunkien viheralueisiin kuuluu sekä julkisia että yksityisiä alueita ja niihin liittyy monenlaisia käyttötapoja, jotka vaikuttavat niiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon.

CO-CARBON-hankkeessa kehitetään suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käytäntöjä, joilla hiilen sitoutumista tehostetaan yhdessä muiden kaupunkivihreään liittyvien ekologisten ja sosiaalisten hyötyjen kanssa. Tutkimusryhmään kuuluu ilmakehä-, maaperä- ja sosiaalitieteilijöitä sekä maisema-arkkitehteja. Tutkimusta tehdään yhteissuunnittelun keinoin kaupunkivihreän käyttäjien, suunnittelijoiden ja rakentajien sekä kaupunkien viranomaisten kanssa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja edistää hiilensidontaa parantavien päätösten tekemistä.

Hankkeessa tuotetaan työkaluja ja keinoja tieteellisesti tutkitun tiedon jalkauttamiseksi käytännön ratkaisuiksi. Hiiliviisaan kaupunkivihreän avulla rakennetaan kestävämpää tulevaisuutta. Suunnitteluratkaisuilla, toteuttamiseen liittyvillä toimenpiteillä ja valinnoilla sekä ympäristön hoidon ja ylläpidon käytännöillä on pitkäaikaisia vaikutuksia kaupunkiympäristön laatuun ja hiiliviisauteen.

CO-CARBON-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). CO-CARBON on osa STN:n Ilmastonmuutos ja Ihminen -tutkimusohjelmaa (CLIMATE). Ohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten ihmiset voisivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai sopeutumiseen liittyviä valintoja ja miten yhteiskunta mahdollistaa valintojen tekemisen kestävästi ja yhdenvertaisesti.