Työpaketit

Hanke koostuu seitsemästä tutkimustyöpaketista

CO-CARBON-hankkeessa kehitetään suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käytäntöjä, joilla kaupunkivihreän kykyä sitoa hiiltä tehostetaan yhdessä niiden tarjoamien muiden ekologisten ja sosiaalisten hyötyjen kanssa. Tältä sivulta voit lukea eri työpakettien tutkimuskysymyksistä ja tavoitteista.

Työpaketti 1

Kaupunkien hiilinielut ja varastot

Kaupunkivihreä tukee sekä ihmisten että ilmaston hyvinvointia. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa ja edistävät hulevesien hallintaa.

Ensimmäisessä työpaketissa tutkimme hiilen sitoutumista ja varastoitumista kaupunkien viheralueisiin käyttäen useita mittausmenetelmiä. Tavoitteena on selvittää, kuinka hiilen sidonta ja varastoituminen kaupunkien puistoissa, metsissä, viherkatoilla ja puutarhoissa poikkeaa luonnollisista alueista. Lisäksi tutkimme, miten kasvien monimuotoisuus sekä maaperän rakentaminen ja ylläpito vaikuttavat hiilen varastoitumiseen, ja minkälaisia ajallisia ja paikkasidonnaisia ulottuvuuksia niihin liittyy. 

Tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevia mittauksia ja aineistoa Helsingistä ja muista kaupungeista ympäri maailmaa, joiden lisäksi pystytämme uusia mittausasemia Helsingissä, Espoossa ja Hämeenlinnassa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Leena Järvi
Hankkeen vastuullinen johtaja, WP1 Johtaja
+358 50 311 0371

Työpaketti 2

Hiilensidonnan määrittäminen monipiirteisessä kaupunkiluonnossa

Jotta ymmärtäisimme paremmin kaupunkivihreän kykyä ja merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa tarvitsemme paitsi mittaustuloksia myös mallinnuksia. Tulevaisuuden ympäristöjä emme voi mitata, mutta mallinnusten avulla voimme kasvattaa ymmärrystä vaikutuksista myös tulevaisuuden kaupungeissa. Tässä työpaketissa arvioimme prosessimallien avulla hiilensidontaa ja sen varastointia kaupunkiviheralueilla.

Mallien kehityksen ja testaamisen jälkeen mallinnukset tehdään valikoiduissa, luonteeltaan erilaisissa kaupunkiluontokohteissa. Mallit tuodaan kyberinfrastruktuuriin, joka mahdollistaa helpon malli-datafuusion, kalibroinnin ja epävarmuusanalyysin. Mallit testataan ja tarvittaessa niitä kehitetään hyödyntäen ensimmäisessä työpaketissa kerättyjä sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme tuottamia kenttämittauksia. 

Verifioitujen mallien avulla voidaan arvioida esimerkiksi hiilensitoutumista koko kaupungin tasolla. Samalla luomme käsityksen erilaisten suunnittelutoimien vaikutuksesta tulevaisuuden kaupunkiympäristöön. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa yhdistämme mallisimuloinnit käyttöliittymäksi, jota voidaan hyödyntää maksutta esimerkiksi suunnittelussa ja koulutuksessa.

Liisa Kulmala
WP2 Johtaja
+358 40 574 6152

Työpaketti 3

Hiiliviisaiden viheralueiden oikeudenmukaisuuskysymykset

Hiiliviisauden sosiaalisen hyväksyttävyyden edistäminen kaupunkiviheralueilla edellyttää, että ymmärrämme, mitä hiiliviisaus ilmiönä merkitsee kaupungin asukkaille ja kuinka hiilensidontaa arvotetaan suhteessa muihin viheralueisiin liittyviin tarpeisiin. Yhtä tärkeää on varmistaa, että nuoret ja aikuiset kaupunkilaiset otetaan mukaan viheralueita koskevaan päätöksentekoon ja että heillä on yhtäläiset mahdollisuudet saada mielipiteensä kuuluviin ja nauttia hiiliviisaista viheralueista. 

Tässä työpaketissa selvitämme osallistavien paikkatietomenetelmien, kyselyjen ja työpajojen avulla hiiliviisaiden viheralueiden hyväksyttävyyttä ja niihin liitettyjä merkityksiä ja arvoja. Selvitämme myös, kuinka hiiliviisaiden viheralueiden saavutettavuus ja mahdollisuudet niitä koskevaan päätöksentekoon osallistumiseen toteutuvat kaupunkilaisten, erityisesti nuorten ja aikuisten, kesken.

Christopher Raymond
WP3 Johtaja
+358 50 556 0850

Työpaketti 4

Hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnittelu

Kaupunkivihreää koskevilla suunnitteluratkaisuilla on pitkäaikaisia vaikutuksia kaupunkiympäristön laatuun ja hiiliviisauteen.Tässä työpaketissa tarkastelemme hiiliviisaan viherrakenteen suunnittelua sekä kaupungin viherverkon tasolla että yksittäisten viheralueiden osalta. Tavoitteenamme on tukea hiiliviisaan kaupunkivihreän toteuttamista eri suunnittelutasoilla samoin kuin kunnallisessa päätöksenteossa.

Tutkimusta tehdään kahdessa esimerkkikohteessa – Helsingin Haakoninlahdenpuistossa ja Tampereen Hiedanrannassa – joissa yhteiskehitetään ja arvioidaan hiiliviisaita käytäntöjä yhdessä kumppanikaupunkien suunnittelijoiden ja muiden viranomaisten kanssa. 

Keskiössä ovat erityisesti vihreää infrastruktuuria koskevat suunnitteluohjeet ja elinkaariarviointi. Työpaketissa luodaan kaupunkivihreää koskevia elinkaariarvioinnin menetelmiä sekä tuotetaan kaupungeille suunnattuja politiikkasuosituksia koskien hiiliviisasta vihreää infrastruktuuria.

Ranja Hautamäki
Hankkeen varajohtaja, WP4 Johtaja
+358 50 523 2207

Työpaketti 5

Hiiliviisaan kaupunkivihreän rakentamisen, hoidon ja ylläpidon käytännöt

Työpaketti viisi rakentaa yhdessä neljännen työpaketin (hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnittelu) kanssa holistisen tietopohjan kaupunkivihreän toteuttamisesta ja ylläpidosta, jossa yhdistyvät suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Kaupunkivihreä koostuu sekä luontaisesti kehittyneistä että rakennetuista kasvillisuusalueista, joiden molempien määrä vaihtelee maankäyttöluokittain. Tässä työpaketissa keskitymme tutkimaan kaupunkivihreää osana hiiliviisaita viherrakennushankkeita ja kunnossapidon käytäntöjä.

Työpaketti tuottaa päivitettyä ohjeistusta viherrakentamisen tekniikoihin ja  materiaalien valintaan.  Lisäksi tuotamme tietopohjaa, jolla voidaan luoda uutta ohjausjärjestelmää tukemaan moniammatillista päätöksentekoa hiiliviisaan kaupunkivihreän rakentamisessa ja kunnosspidossa. 

Outi Tahvonen
WP5 Johtaja
+358 40 351 9352

Työpaketti 6

Kuluttajan hiilikädenjälki

Kaupunkipuutarhat toimivat pieninä hiilinieluina. Lisäksi puutarhanhoito ja kaupunkiviljely vaikuttavat ajankäyttöön ja kulutukseen. Ne saattavat vähentää muuhun vapaa-ajanviettoon – esimerkiksi matkustamiseen – käytettyä aikaa, mikä voi vaikuttaa merkittävästi hiilijalanjälkeen. Kaupunkiviljely myös tuottaa lähiruokaa mahdollistaen näin osaltaan ruuankulutuksen hiilijalanjäljen pienenemisen.

Työpaketissa 6 tutkimme kaupunkipuutarhurien ja kaupunkiviljelijöiden hiilikädenjälkiä ja -jalanjälkiä useista eri näkökulmista. Työpaketti kohdistuu kolmeen tutkimusalueeseen, joista on toistaiseksi vähän empiiristä tutkimusta: kuluttajien hiilikädenjälkiin, kaupunkiviljelyn ilmastovaikutuksiin sekä kulutuksen ponnahdusilmiöön (rebound effect). 

Julkaisemme myös verkkotyökalun, jonka avulla kuka tahansa voi laskea kaupunkivihreään liittyvän hiilikädenjälkensä.

Seppo Junnila
WP6 Johtaja
+358505115816

Työpaketti 7

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Hankkeen seitsemännen työpaketin tarkoitus on tukea muissa työpaketeissa toteutettavaa vuorovaikutusta sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikkiin tutkimustyöpaketteihin sisältyy yhteistyötavoitteita: tutkimusta tehdään yhdessä asukkaiden ja kaupunkiluonnon käyttäjien, yritysten ja ammattilaisten, kumppanikaupunkien sekä yhdistysten ja kansallisen tason organisaatioiden kanssa. Lisäksi hankkeella on kansainvälisiä kumppaneita.

Tiiviillä yhteistyöllä ja vuorovaikutteisella tutkimusotteella vahvistetaan tutkimustiedon vaikuttavuutta luomalla sellaisia käytäntöjä ja toimintatapoja, joita on helppo soveltaa ja ottaa käyttöön. Tärkeä kanava tiedon jalkauttamiselle, yhdessä tekemiselle ja hankkeen vaikuttavuuden kasvattamiselle on Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaali.

Elina Alatalo
WP7 Johtaja, vuorovaikutusvastaava
+358 50 5099027