Ajankohtaista

Tulevaisuuden ilmastoviisas Lahti – maisema-arkkitehtiopiskelijoiden visioita

Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuuriopiskelijat laativat keväällä 2021 visioita siitä, miten Euroopan ympäristöpääkaupungissa, Lahdessa, voitaisiin vastata luontopohjaisten ratkaisujen avulla luonnon monimuotoisuuden, hulevesien, hiilensidonnan ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Visioissa tuotiin esille, mikä rooli vihreällä infrastruktuurilla – kaupunkien viheralueilla, metsillä, vihreillä kaduilla ja pihoilla – on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillinnässä. Opiskelijoiden työt syntyivät maisemanhoidon maisterivaiheen kurssilla, jolla opittiin ymmärtämään maiseman sosio-ekologisia prosesseja ja niihin vaikuttavia maiseman hallinnan sekä hoidon ohjauskeinoja.

Kurssilla keskeisenä teeman oli luontopohjaiset ratkaisut, eli käytännöt, jotka tukeutuvat vahvasti luonnon omiin toimintatapoihin tai inspiroituvat niistä. Luontopohjaiset ratkaisut ovat monihyötyisiä, joten yhdellä ratkaisulla voidaan vaikuttaa samanaikaisesti useisiin eri ongelmiin. Opiskelijoiden töissä vastattiinkin samalla ratkaisulla esimerkiksi ilmastoviisauden, hyvinvoinnin ja biodiversiteetin kysymyksiin. He saivat itse valita aiheen ja heitä kannustettiin tarttumaan rohkeasti kiperiinkin suunnittelukysymyksiin. Maiseman hoidon, suojelun ja strategisen suunnittelun menetelmät mahdollistivat tarkastelun jopa sadan vuoden aikavälillä. Opiskelijat toteuttivat visioitaan laatimalla esimerkiksi pitkän tähtäimen hoito- ja käyttösuunnitelmia, kohdealueen tulevaisuusskenaarioita sekä erilaisia ohjekortistoja ilmastoviisaaseen suunnitteluun.

Visioissa tarkastelun rajaus vaihtelee koko kaupunkia käsittelevistä töistä keskustaan ja sen kaupunginosiin, esikaupunkeihin ja aina maaseutumaisiin alueisiin asti. Suunnittelukohteina ovat esimerkiksi keskustapuistot, asemanseudun asuinalueet, soranottopaikat sekä Sopenkorven ja Mytäjäisten teollisuusalue. Työt tuovat monipuolisesti esille ilmastoviisauden teemoja: kaupungin viher- ja siniverkon turvaamista, kaupungin hiilivarastoja ja -nieluja, luonnon monimuotoisuuden vaalimista, kaupunkipuiden ja luonnonmaaperän säilyttämistä, hulevesien luonnonmukaisen hallinnan tehostamista sekä kaupunkiympäristön tarjoaman hyvinvoinnin ja kaupunkilaisten osallistamisen vahvistamista.

Työt osoittavat, että luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vastata moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutos, luontokato ja kaupunkiympäristön terveyshaitat. Työt antavat suuntaa myös Lahdelle, joka on ollut uranuurtajana ympäristötyössä; erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnässä. Töissä esitettyjä ratkaisumalleja on mahdollista soveltaa myös  muissa kaupungeissa.

Tämä kirjoitus perustuu Viherympäristö-lehdessä (4/2021) julkaistuun artikkeliin.

Työt olivat kesäkuussa esillä Lahden kaupungin infopisteessä osana Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaalia.

Kuva yllä Tuomas Airaksen ja Eetu Mykkäsen työstä.

 

Kaksi esimerkkiä ilmastoviisaasta suunnittelusta

Tutustu kaikkiin kurssitöihin: Ilmastoviisas kaupunkivihreä

Pirita Meskanen ja Teo Rinne tarkastelivat työssään Lahden yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja sen vaikutusta kaupungin hiilivarastoihin sekä -nieluihin. Työssä perehdyttiin myös taajamien ja metsien vaikutukseen kaupunkien hiilitasapainossa. Meskasen ja Rinteen mukaan ilmastoviisasta kaupunkia voidaan suunnitella tunnistamalla ensin maankäytön vaikutukset hiilitaseeseen esimerkiksi tulevaisuusskenaarioiden avulla. Lopputuloksena Meskanen ja Rinne laativat Lahti 2085 -vision ja toimenpidekortit eri maisemarakennealueille. Toimenpidekorteissa kuvataan alueen merkitys hiilensidonnan näkökulmasta sekä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan lisätä ja kehittää Lahden hiilivarastoja- ja nieluja. Työn avulla saatiin selville, että Lahden tärkeimpiä hiilinieluja ovat rehevät metsät, peltoalueet ja suot, joiden lisäksi myös taajama- ja liikennealueet voivat toimia hiilinieluina. Kaupunkivihreän, läpäisevien pintojen sekä metsien lisääminen ja säilyttäminen vaikuttavat myönteisesti hiilinielujen ja -varastojen määrään.

Tuulia Nikula ja Maria Nurminen tutkivat työssään ilmastoviisasta suunnittelua ja biodiversiteettiä. Heidän työnsä tärkein tavoite oli lisätä biodiversiteettiä tiiviissä kaupunkirakenteessa ja luoda keinovalikoima sen mahdollistamiseksi. Biodiversiteetin lisäämisessä pyrittiin tarjoamaan luontopohjaisia, monihyötyisiä ratkaisuja, joiden avulla edistetään hiilensidontaa, hulevesien hallintaa ja kestävää liikkumista viihtyisässä  ympäristössä. Nikula ja Nurminen laativat strategian, joka mahdollistaa ja tukee Lahden kaupunkikeskustan biodiversiteetin lisäämistä ja eritasoisten ekologisten yhteyksien parantamista yhtenäiseksi ja kattavaksi verkostoksi. Eri aluetyyppejä, toimenpiteitä ja keinoja sekä vastuutahoja etsittiin keinomatriisilla, jonka tarkastelunäkökulmina olivat luontolähtöisyys, paikkalähtöisyys ja toteuttajalähtöisyys. Sekä  keinomatriisia hyödyntämällä että viheryhteyksiä parantamalla voidaan Nikulan ja Nurmisen mukaan pyrkiä kohti luontovaltaisempaa kaupunkikeskustaa.

 

 

 

 


Jaa kirjoitus

Kuuntele